Juni 2019 - buildingSMART international Council meeting & Chapter Conference


Woensdag 5 juni vertrokken Rob Roef, Menno de Jonge en Alex Worp vroeg in de ochtend van Schiphol richting de International Council meeting en de Chapter day die op de dag erna (donderdag 6 juni) in Helsinki plaatsvonden.

“The buildingSMART mission is to transform the global building and infrastructure industries. Our mission is audacious, but can be achieved by teams of people working together across international boundaries”
Image3


Na de lunch werd er begonnen met een welkomstwoord van Richard Petrie (CEO buildingSMART International) en Patrick MacLeamy (Chairman buildingSMART International).

Beide heren zijn trots op de huidige staat van de organisatie en de groei die de summits doorgemaakt hebben de afgelopen jaren, echter blijft de groei van leden van de international organisatie achter. Hierdoor blijft ook de professionalisering van de International organisatie achter. Wel komt er voor projecten/ontwikkelingen van de standaarden een budget beschikbaar door participatie van overheden, hierin zijn instanties uit China wel duidelijk de grootste investeerder. Zo investeren zij in de Rail room ongeveer € 5 miljoen in de komende jaren en hebben ze laten blijken dat ze ook geïnteresseerd zijn om de ontwikkeling van standaard ten behoeve van Airports financieel te ondersteunen (echter nog niet concreet beschikbaar gesteld).

Het volgende onderwerp ‘Solutions and Standard’ werd door Richard Kelly (COO) behandeld. Naast de uitleg van de update aan de werkprocessen voor het ontwikkelen van de standaard werd nu voornamelijk gewezen op het belang om de ontwikkeling van de standaarden te verschuiven van Theoretisch oefening naar de praktijk behoefte.

De ontwikkeling van de standaarden moet nu dus meer vanuit de vraag van de klant/gebruiker gestuurd gaan worden! Dit is natuurlijk heel mooi om te horen, maar betekent ook dat er vanuit de chapters goede input nodig is om duidelijk te krijgen wat er nu beter moet in de standaarden van bSI. Wat ontbreekt er nu in het IFC schema? Sluiten de huidige MVD goed aan op de processen in de bouw- of Asset Managent processen? Wat moet er nu dus ontwikkeld en/of toegevoegd gaan worden aan de standaarden en producten van bSI! Zie oproep bouw mee op onze websites om deze vragen mede vorm te gaan geven!

Om de behoefte vanuit de gebruikers van open standaarden in kaart te brengen en te registreren wil bSI gebruik gaan maken van zogenoemde Use Cases. Aangezien de registratie van Use Cases op een eenduidige manier dient te gebeuren, is het de bedoeling dat de tool gebruikt gaat worden die door chapter Zwitserland is ontwikkeld ( uitleg filmpje ). Door deze stapsgewijs in te vullen worden de Waarom-vraag (why?), de Hoe (How?) en de Wat (what) beantwoord en kan er een goede afweging gemaakt worden wat er nu als eerste opgepakt moet gaan worden.

De director Marketing and Communication, Aidan Mercer, kreeg daarna het podium. Zijn presentatie was een welkome verandering in onze van nature nogal technische gemeenschap. Duidelijk werd dat het gebrek aan communiceren over de bSI-standaarden naar de bouw- en Asset Management-sector in het verleden de groei van de organisatie heeft geremd. Maar ook dat, door de omarming van de digitalisatie in de beide sectoren, de tijd nu is gekomen om duidelijker te gaan ‘roepen’ wat de waarde van bSI-standaarden zijn. Hier voor wordt door Aidan hard gewerkt aan een een nieuwe website (1 juli live) en een duidelijker eenduidigere aanwezigheid op de social media ( LinkedIn pagina, Twitter @buildingSMARTIn)

Na deze algemene onderwerpen kwamen nu twee formele verplichtingen, het goedkeuren van de jaarrekeningen van 2018, de begroting voor 2019 en het jaarverslag 2018. Na de toelichtingen werden de stukken akkoord bevonden. Het jaarverslag is spoedig te vinden op de bSI-website, houd deze in de gaten!

Image1Rasso Steinman geeft een toelichting op de aankomende wijzigingen voor de certificering & compliance program van bSI. Bij de nieuwe certificering en compliance zullen use cases een belangrijke rol gaan spelen.

Image2De Nordic Chapter-leden zien de lokale leden en het gebruik van de bSI standaarden hard groeien. Daarom zien zij de kans om de Nordic Chapter te reorganiseren en de opkomende Baltische staten als een hub lid te laten worden van de nordic chapter. Deze reorganisatie is een goede professionalisering van de Nordic Chapter en geeft de ruimte om een land een eigen lidmaatschap te geven bij bSI, maar wel de goede samenwerking formeel vast te leggen binnen de huidige Nordic chapter! Dit is eigenlijk een goede leidraad voor de huidige commissie van de reorganisatie van de BeNeLux chapter, zoals gedurende de laatste ALV besproken. Ook heeft de nordic chapter gewerkt aan een nieuwe wijze van de totstandkoming van de hoogte van de contributie. Helaas kon op deze Counsil meeting geenovereenstemming over bereikt worden. Een nieuw op te richten commissie zal hier nader naar gaan kijken.

Aan het eind van dag 1 was het woord aan de ‘nominations committee’ om verslag uit te brengen over de voorgedragen nominatie voor de board van bSI. Helaas waren er geen nieuwe kandidaten aangemeld voor de verkiezingen. Wel hebben we als chapter onze stemmen uitgebracht. In de nieuwe committee voor de verkiezingen van 2020 zal Rob Roef plaatsnemen namens de chapter BNL.

We hopen voor de 2020 verkiezingen goede kandidaten te kunnen voordragen vanuit onze chapter.

Dag 2; Chapter Conference (6 juni 2019)

Door de Nordic chapter werd uitgebreider toegelicht hoe de onderlinge verhoudingen tussen de Nordic Chapter leden zal zijn na de reorganisatie. Weer werd duidelijk dat dit als goed voorbeeld kan dienen voor de organisatie wijzigingen die we binnen het Chapter BNL voornemens zijn.

Door de Franse sprekende leden(vanuit de diverse chapters) is een Francophone Hub opgericht om de niet Engels sprekende organisaties mee te kunnen blijven nemen in de standaarden en de internationale BIM ontwikkelingen.

Hierna volgde drie presentaties van "openBIMmers" hoe zij de bSI standaarden toegepast hebben, gevolgd door een korte discussie. Uit de presentatie kwam duidelijk naar voren dat het standaardiseren van de manier van informatiedeling Key is om slimmer en efficiënter te kunnen gaan werken in de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving.
Image4 Image5